Παρουσίαση Καλών Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, 06/05/2009

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την ανάδειξη Καλών Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την εθελοντική συμβουλευτική υποστήριξη της εταιρείας Accenture, ολοκληρώθηκε -η πρώτη στο είδος της για τη χώρα μας– ειδική μελέτη για την ανάδειξη Καλών Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, που υλοποιούν κορυφαίες επιχειρήσεις -της μεταποίησης και άλλων κλάδων της ελληνικής οικονομίας- μέλη του Συμβουλίου.

Η μελέτη που έχει ως τίτλο: «Ανάδειξη Πρωτοβουλιών Βιώσιμης Ανάπτυξης» εντάσσεται στις ενημερωτικές δράσεις του Συμβουλίου που έχει συστήσει ο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Βασικός στόχος της μελέτης είναι η εξοικείωση με την έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τις εξελίξεις και το επίπεδο υιοθέτησής της στην Ελλάδα. Ειδικά για τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και δυναμικότητας, η μελέτη μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και αναφοράς και για τη δική τους πορεία προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η έκδοση των αποτελεσμάτων της μελέτης, σε συνδυασμό με την προβολή σχετικής Έκθεσης των Καλών Πρακτικών Βιώσιμης Ανάπτυξης, εντάσσονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων της φετινής Ετήσιας Συνέλευσης του ΣΕΒ, που πραγματοποιείται στις 11 Μαΐου 2009, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η Βιώσιμη Ανάπτυξη στηρίζεται στην ισόρροπη, ισότιμη και σε βάθος χρόνου επιδίωξη τριών πυλώνων: Οικονομία, Περιβάλλον και Κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, οι σύγχρονες επιχειρήσεις ολοένα και περισσότερο αποδέχονται την πρόκληση να ενσωματώσουν τα ζητήματα που θέτει η Βιώσιμη Ανάπτυξη στην στρατηγική τους και στην καθημερινή τους λειτουργία, ανταποκρινόμενες σε παράγοντες που δημιουργούν νέα δεδομένα γι’ αυτές, όπως είναι: ένα ανθρώπινο δυναμικό που προσελκύεται από τον κοινωνικό/περιβαλλοντικό προσανατολισμό των επιχειρήσεων, η εξάντληση κρίσιμων φυσικών πόρων, η αυξανόμενη προτίμηση των κεφαλαιαγορών σε επενδύσεις με κοινωνική/περιβαλλοντική ευαισθησία, το ολοένα και πιο απαιτητικό θεσμικό πλαίσιο, οι αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών – καταναλωτών.

Σήμερα, σε διεθνές επίπεδο, έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από εργαλεία που βοηθούν τις πλέον συνειδητοποιημένες επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν τη στρατηγική τους και τις αντίστοιχες δράσεις τους στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως είναι το WBCSD Measuring Impact Framework καθώς και το Global Reporting Initiative – GRI.

Επιπλέον, έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των επιχειρήσεων εκείνων, που εκδίδουν μη οικονομικούς απολογισμούς. Όπως σημειώνεται, χαρακτηριστικά στη μελέτη, παρουσιάζεται αύξηση σχεδόν κατά 6 φορές τα 10 τελευταία χρόνια, με το 86% των εταιρειών του καταλόγου FORTUNE 100 να έχει δημοσιεύσει τέτοιους απολογισμούς για το 2007.

Με βάση λοιπόν τη διεθνή πρακτική και την ανάγκη να καλυφθεί το σχετικό έδαφος, δεδομένης της υστέρησης της χώρας μας (από τις 20 μεγαλύτερες εταιρίες του ΧΑΑ μόλις το 25% έχει εκδώσει απολογισμό κατά GRI), το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη ανέλαβε την πρωτοβουλία αφενός να καταγράψει με συστηματικό τρόπο και αφετέρου να αναδείξει πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν υιοθετήσει εταιρείες-μέλη του, αξιοποιώντας τα εργαλεία του WBCSD και τη διεθνή εμπειρία της Accenture. Για τους σκοπούς της μελέτης πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 22 από τις 31 εταιρείες- μέλη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Στη συνέχεια όλες οι πρακτικές διαμορφώθηκαν με βάση το τυποποιημένο πρότυπο STAR+ του WBCSD και παρουσιάζονται με δομημένο τρόπο στη μελέτη.

Τα συμπεράσματα της μελέτης

Από την παρουσίαση και τη μελέτη συνολικά προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

  • Η Βιώσιμη Ανάπτυξη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε παγκόσμιο επιχειρηματικό επίπεδο, υπό την πίεση μιας σειράς κρίσιμων παραγόντων.
  • Η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί τη σημασία της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τόσο ως πράξη ευθύνης όσο και ως στρατηγική αναγκαιότητα για τη μακροπρόθεσμη επιβίωση.
  • Η συνειδητοποίηση αυτή εκδηλώνεται έμπρακτα μέσα από μια σειρά Πρωτοβουλιών που σε πρώτη φάση αναλαμβάνονται από πρωτοπόρες επιχειρήσεις.
  • Οι Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης βρίσκουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κάθε επιχειρηματικού κλάδου
  • Για να συγκλίνει η χώρα μας με τους πιο προηγμένους εταίρους της στα θέματα αυτά, απαιτείται η ενημέρωση/ευαισθητοποίηση του ευρύτερου επιχειρηματικού κοινού μέσα από τη διάδοση καλών πρακτικών και την αποτελεσματική διαβούλευση με την πολιτεία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ευθύμιος Βιδάλης, σχολιάζοντας τα συμπεράσματα της μελέτης σημειώνει ότι «το Συμβούλιο θα συνεχίσει να συλλέγει, συστηματοποιεί και να προβάλει Καλές Πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης από εταιρείες κάθε μεγέθους, προωθώντας τη διαχρονική εξέλιξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που ιδρύθηκε το 2008 από 31 ελληνικές επιχειρήσεις - μέλη του ΣΕΒ που εκπροσωπούν κυρίως τη μεταποίηση. Στόχος του είναι να αποτελέσει τον ισχυρό και δυναμικό συντελεστή των επιχειρήσεων, που θέλουν και μπορούν να παίξουν ηγετικό ρόλο στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην ελληνική επιχειρηματική πραγματικότητα και στη δημιουργία του απαραίτητου πλαισίου διαλόγου για τη συζήτηση και τη στάθμιση των κρίσιμων θεμάτων της Βιώσιμης Ανάπτυξης μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και, γενικότερα, της κοινωνίας. Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη προωθεί δράσεις επικοινωνίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών και της κοινωνίας γενικότερα, δράσεις συνεργασίας και ενέργειες προβολής της έννοιας της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Το Συμβούλιο συμμετέχει στο περιφερειακό δίκτυο του World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).