Όροι χρήσης

‘Οροι Χρήσης

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί σύστημα επικοινωνίας και ενημέρωσης του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τα μέλη του και με το κοινό μέσω του διαδικτύου.

O επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν πριν την επίσκεψη ή την χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση τους, άλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται και παραχωρεί τη συγκατάθεσή του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για ό,τι γενικά περιλαμβάνεται στις σελίδες του διαδικτυακού τόπου του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
 Το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας του και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων.

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς την αναφορά στην πηγή που είναι το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι επωνυμίες και τα σήματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα του ιδίου και ανήκουν στην ιδιοκτησία του. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του διαδικτυακού τόπου και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με την παρούσα ιστοσελίδα».

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή Περιεχομένου
Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υπόκεινται σε μεταβολές κατά την ελεύθερη κρίση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, άνευ προηγούμενης σχετικής ειδοποίησης.

Περιορισμός ευθύνης Δικτύου
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ αφορμής αυτής της χρήσης του δικτυακού τόπου.

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή των εφαρμογών και του περιεχομένου του., Οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες παρέχονται «ως έχουν» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή έμμεση, και τις οποίες ρητά αρνείται το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Οι υποχρεώσεις των χρηστών της ιστοσελίδας
Το κοινό οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και εν γένει του διαδικτυακού τόπου του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων
Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω δεσμών (links, hyperlinks), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προβλήματα δε που θα ανακύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους η παρούσα παραπέμπει ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και το κοινό οφείλει να απευθύνεται.

Τροποποιήσεις Όρων Χρήσης

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δικαιούται από καιρό σε καιρό να τροποποιεί για ορισμένο ειδικό και σπουδαίο λόγο τους παρόντες όρους ενημερώνοντας σχετικά το κοινό εγκαίρως, σε εμφανές σημείο των Ιστοσελίδων και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Χρήση των υπηρεσιών από το κοινό μετά την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του για τροποποίηση των όρων χρήσης, συνεπάγεται αποδοχή των τροποποιήσεων αυτών.

Το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δικαιούται να τροποποιεί τις παρεχόμενες Υπηρεσίες μέσω των Ιστοσελίδων ή να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία των Ιστοσελίδων για ορισμένους και ειδικούς λόγους και όταν το θεωρεί αναγκαίο ή συνετό.

Αποζημίωση
Ρητά συμφωνείται με την παρούσα ότι σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του Δικτυακού τόπου οποιαδήποτε αγωγή, αξίωση, διοικητική ή δικαστική απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη, αναλαμβάνει ο χρήστης την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στη σχετική δικαστική διαδικασία και αφετέρου να αποζημιώσει το Δικτυακό τόπο στην περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι
Η συγκεκριμένη σύμβαση χρήσης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

Μη ενήμερο υλικό
Στον δικτυακό τόπο (site) του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δύναται να υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία τα οποία σήμερα να μην ισχύουν όπως για παράδειγμα δελτία τύπου ή άμεσες ενημερώσεις.

Ορισμοί
Πληροφορίες & Περιεχόμενο: Δεδομένα, πληροφορίες, υλικό και περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε κείμενα, εικόνες φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, λογισμικό, βίντεο, μουσική, ήχο και γραφικές απεικονίσεις.
Λειτουργικές Δυνατότητες: Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από ή μέσω του site.
Όροι χρήσης: Το συμβόλαιο ανάμεσα στο Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και σ’ εσάς που περιλαμβάνει αυτούς τους Όρους Χρήσης.
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, του οποίου η νόμιμη έδρα βρίσκεται στη διεύθυνση Ξενοφώντος 5, Αθήνα, 105 57.
Κοινό: Ο επισκέπτης του site/Χρήστη που συμμετάσχει σε αυτούς τους Όρους χρήσης (και το “εσάς / σας / χρήστης” θα ερμηνεύονται ανάλογα).