Κώδικας Αρχών

Τα μέλη του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη δεσμεύονται να:

  1. Σέβονται τις αρχές της Bιώσιμης Aνάπτυξης και να τις εντάσσουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεών τους.
  2. Προωθούν την υιοθέτηση περιβαλλοντικά ορθών και επιστημονικά θεμελιωμένων μεθόδων σχεδιασμού των δραστηριοτήτων τους.
  3. Προσανατολίζονται προς την παραγωγή προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών με θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
  4. Προωθούν την εφαρμογή διαδικασιών παραγωγής, που δίνουν έμφαση στην ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην ορθή διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων.
  5. Εκπαιδεύουν και καταρτίζουν κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό τους και επενδύουν σε φυσικούς, τεχνολογικούς και οικονομικούς πόρους, με στόχο τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
  6. Προωθούν τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών τους στους τομείς της υγιεινής, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
  7. Παρέχουν ορθή πληροφόρηση στις αρχές και την κοινωνία για τις δραστηριότητές τους και επιδιώκουν ειλικρινή διάλογο με όσους επηρεάζονται από αυτές.
  8. Συμβάλλουν στην κοινωνική, πολιτιστική και γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των κοινωνιών, όπου δραστηριοποιούνται.
  9. Υιοθετούν την εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης.
  10. Εκπληρώνουν με συνέπεια τις θεσμοθετημένες υποχρεώσεις τους, με πνεύμα διαφάνειας και επιχειρηματικής ηθικής.