Δράσεις του ΥΠΕΚΑ για την υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού


                                                                                                         
Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου, 2010

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κινδύνου για την ευρύτερη περιοχή της λεκάνης απορροής του Ασωπού ποταμού, το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, αναφέρθηκε στις δράσεις τις οποίες έχει ολοκληρώσει μέχρι σήμερα, τονίζοντας, μεταξύ των άλλων, τη συνεργασία με το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για την προώθηση των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών της περιοχής.
 
Όπως σημειώνεται, σε σχετική ανακοίνωση, το ΥΠΕΚΑ, μεταξύ των διαφόρων δράσεων που  έχει ολοκληρώσει: 
  • Έχει εκδώσει τη ΚΥΑ “Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού”, με την οποία καθορίζονται αυστηρά ποιοτικά όρια τόσο για τον Ασωπό όσο και για τις εκπομπές των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής.

  • Με στόχο δε την ουσιαστική εφαρμογή των επιταγών της εν λόγω ΚΥΑ, με αποφάσεις της Υπουργού ΠΕΚΑ αφενός έχει εκδοθεί σχετική ερμηνευτική εγκύκλιος και αφετέρου συστήθηκε Επιτροπή από στελέχη του Υπουργείου η οποία, υπό τον συντονισμό των Ειδικών Γραμματέων Ανδρέα Ανδρεαδάκη και Μαργαρίτας Καραβασίλη, θα συνεργασθεί με αντίστοιχη επιτροπή του ΣΕΒ για την προώθηση των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τη συμμόρφωση των βιομηχανιών της περιοχής με τις επιταγές της ΚΥΑ.