1ο forum Κυκλικής Οικονομίας : Προτάσεις και προτεραιότητες για την Εθνική στρατηγική

 Η προώθηση της κυκλικής οικονομίας στην χώρα προϋποθέτει την ανάπτυξης μιας νέας αγοράς στην οποία οι επιχειρήσεις θα αναζητήσουν τις επενδυτικές ευκαιρίες και θα αναλάβουν το επιχειρηματικό ρίσκο να τις υλοποιήσουν. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πρόεδρος του ΔΣ και ο Γενικός Διευθυντής τοποθετήθηκαν στο 1ο Forum για την Κυκλική Οικονομία, που διοργανώθηκε από το ΥΠΕΝ και την ΟΚΕ, σε συνεργασία με την DG Envi για την ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης της Εθνικής στρατηγικής με δομημένο και μετρήσιμο τρόπο. Επισημάνθηκαν οι υφιστάμενες δυσκολίες αλλά και οι προτεραιότητες ώστε η Εθνική στρατηγική να αποτελέσει οδηγό για την μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα συμβατά με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και να μην μείνει στα χαρτιά. 
 
Μπορείτε να δείτε :
- την παρέμβαση του Προέδρου ΔΣ εδώ
- την ομιλία και την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή εδώ και εδώ
- το site του forum εδώ όπου περιλαμβάνεται το πρόγραμμα και η λίστα ομιλητών