Εθνική Γενική Συνέλευση : Η Agenda 2030, το ζήτημα της Kλιματικής Aλλαγής, η Περιβαλλοντική Αδειοδότηση και η προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας οι προτεραιότητες για τη χώρα, σύμφωνα με το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Το διοικητικό απολογισμό και τον προγραμματισμό της χρονιάς που έρχεται ολοκλήρωσε τη Δευτέρα, 25 Ιουνίου κατά την Εθνική Γενική Συνέλευση του το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης ανανεώθηκε η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο 01.07.2018 έως 31.06.2020, υπό την προεδρία του Ιωάννη Πανιάρα.
Οι κύριοι άξονες δράσεις του Συμβουλίου την τρέχουσα περίοδο αφορούν στην Agenda 2030 του ΟΗΕ, στην κλιματική αλλαγή, στην κυκλική οικονομία και στην περιβαλλοντική αδειοδότηση.     
Για την Agenda 2030 και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, προτεραιότητα είναι η ανταπόκριση στην ανάγκη των επιχειρήσεων για ενημέρωση και εκπαίδευση στην ανάπτυξη της στρατηγικής τους, όπως προέκυψε από την σχετική μελέτη που εκπονήθηκε πρόσφατα, καθώς και η συμμετοχή στην εθνική διαβούλευση με στόχο την ανάδειξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας ως βασικού συντελεστή για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Στην Kλιματική Aλλαγή, μετά την συμβολή στη διαμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ), προτεραιότητα έχει η ανάδειξη των πιθανών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην χώρα μας και η έγκαιρη προετοιμασία για την αντιμετώπισή τους.
Όσον αφορά την Κυκλική Οικονομία, διαπιστώθηκε η ένταξη πολλών εκ των προτάσεων παλαιότερης μελέτης του Συμβουλίου στην πρόσφατα, ανακοινωθείσα Εθνική Στρατηγική,  η οποία απαιτείται να γίνει πολύ πιο συγκεκριμένη, έτσι ώστε να υπάρξουν απτά αποτελέσματα σύντομα. Ως προτεραιότητες αναδείχθηκαν η επίσπευση των Πράσινων Προμηθειών, η χρήση υφισταμένων χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, η θέσπιση κοινών προδιαγραφών για δευτερογενή υλικά και η πιστή εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας.
Τέλος, σημειώθηκε πως στο θέμα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων παρατηρούνται ξανά μεγάλες καθυστερήσεις, οι οποίες έχουν άμεσο αντίκτυπο στις επενδύσεις.  Προτεραιότητα του Συμβουλίου είναι να αναδείξει τα σημεία οπού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις, καταθέτοντας επικαιροποιημένες προτάσεις και την αντιμετώπισή τους.