Αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Οδηγίας Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Σ.Ε.Δ.Ε.) για την περίοδο 2021 -2030

Το Συμβούλιο συμμετέχει στην διαβούλευση για την διαμόρφωση των Εθνικών θέσεων στα πλαίσια της αναθεώρησης της σχετικής Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την διαφύλαξη της ανταγωνιστικότητας κλάδων που εμπίπτουν στο Σ.Ε.Δ.Ε. Ενόψει της συζήτησης, σε επίπεδο Υπουργών Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 28 Φεβρουαρίου, κλήθηκε να παρουσιάσει τις θέσεις του στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ την Τετάρτη  22 Φεβρουαρίου 2017.

Η παρουσίαση του κ. Αλέξανδου Κατσιάμπουλα, Διευθυντή Περιβάλλοντος, Ποιότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, που εκπροσώπησε το Συμβούλιο, είναι διαθέσιμη εδώ